Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet fy NAPRI s.r.o.

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. NAPRI s.r.o., so sídlom Novomeskeho 5, 040 01 Košice, IČO: 31 726 623, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 7786/V (ďalej len „Napri“) vydáva podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet (ďalej len „všeobecné podmienky“), ktoré upravujú podmienky poskytovania služby, ako aj práva a povinností Napri ako poskytovateľa služby a fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú Napri o poskytovanie služby a uzavrú s ním zmluvu o poskytovaní verejných služieb.

2. Napri je oprávnená poskytovať službu v zmysle zákona o elektronických komunikáciách na

základe Všeobecného povolenia č. 1/2014

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

1. Služba je verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet poskytovaná

prostredníctvom

a)

DSL prípojky (ADSL pripojenie),

b)

Verejnej bezdrôtovej prístupovej siete typu bod – multibod (mikrovlné pripojenie),

c)

Ethernetového rozvodu vybudovanej kabelážnej siete,

spoplatňovaná je prostredníctvom Produktov, ktorých názov, predmet, obsah, vlastnosti a podmienky poskytovania sú vymedzené v platnej Tarife podľa zvoleného typu služby.

2. Internet je celosvetová počítačová sieť, umožňujúca účastníkom komunikovať medzi sebou, používať

technické, programové a informačné zdroje iných výpočtových systémov zapojených do Internetu, riadiacich sa

množinou komunikačných protokolov TCP/IP.

3. Prístup do siete Internet je fy. Napri poskytované pripojenie jednotlivého zariadenia alebo siete účastníka do

Internetu umožňujúce používať jeho jednotlivé aplikácie, napr. e-mail, www, FTP, diskusné skupiny.

4. Doplnkové služby sú služby umožňujúce využívanie aplikácií, ako napríklad elektronická pošta, doménové

služby, služby www serverov, služby diskového priestoru k službe www serverov.

5. Zmluva o poskytovaní verejných služieb je zmluva o poskytovaní služby uzavretá medzi fy .Napri a účastníkom; jej súčasťou je

špecifikácia služby, tieto všeobecné podmienky a tarifa.

6. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada Napri o poskytovanie služby.

7. Účastník je záujemca, s ktorým Napri uzavrela zmluvu o pripojení; účastník a Napri sa spoločne označujú

ako zmluvné strany.

8. Tarifa je platný sadzobník cien za poskytovanie služby vydávaný Napri, ktorý obsahuje aj podmienky

uplatňovania cien; tarifa obsahuje tiež bližšiu špecifikáciu spôsobu a podmienok poskytovania služby.

9. Zriaďovací protokol je doklad, ktorým Napri potvrdzuje, že služba bola účastníkovi sprístupnená.

10. Prístupové meno a heslo slúžia na overenie prístupu účastníka pri prihlasovaní sa do siete Napri.

Prístupové meno je pridelené účastníkovi fy. Napri.

11. Sieť Napri je elektronická komunikačná sieť, ktorú tvorí súbor navzájom prepojených telekomunikačných

zariadení prevádzkovaných Napri a používaných na prenos dát; súčasťou siete sú jej rozhrania.

12. Porucha v poskytovaní služby je stav, ktorý znemožňuje používanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite a na obnovenie ktorých je potrebné vykonať technický zásah alebo prevádzkové opatrenie.

13. Vírus je počítačový program, ktorý sa od iných programov líši najmä tým, že je schopný sa šíriť aj bez vedomia účastníka spolu s inými programami, súbormi, e-mailami a e-mailovými prílohami; prejavuje sa rôznymi spôsobmi, napr. poškodzuje dáta a programy, sleduje súkromné informácie, zahlcuje IP siete, umožňuje neautorizovaný prístup k IT prostriedkom.

14. Antivírus je špeciálny počítačový program alebo súbor opatrení určených na identifikovanie a prípadne aj na

odstraňovanie vírusov.

15. SPAM je nevyžiadaná správa, ktoré bola doručená účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Takáto

nevyžiadaná správa obsahuje najčastejšie reklamné informácie.

16. Antispam je súbor opatrení určený na identifikáciu a prípadne aj na zamedzenie spamu. Ak antispam

identifikuje správu ako spam, vykoná definované opatrenia (oznámenie alebo vymazanie).

17. Nevyžiadaná prevádzka na sieti je tvorená dátami, ktoré zamedzia alebo obmedzia používanie služby

účastníkovi bez jeho vedomia alebo jeho požiadavky (útoky typu DoS, a pod.).

18. Podnik je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu podľa zákona

o elektronických komunikáciách.

Článok III

Základná charakteristika služby a podmienky jej poskytovania

1. Napri poskytuje službu na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorú uzavrie s účastníkom na zaklade zakona o elektronických komunikáciách. Napri môže odmietnuť uzavrieť zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ak

a)

poskytovanie služby je na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu a kvalite technicky

neuskutočniteľné;

b)

záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu o pripojení, najmä preto, že je dlžníkom Napri

alebo iného podniku alebo nepredloží doklady preukazujúce jeho totožnosť, právnu subjektivitu, miesto

podnikania, adresu trvalého bydliska, sídlo;

c)

záujemca nesúhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.

2. Služba umožňuje účastníkovi prístup do siete Internet, a to za podmienok uvedených v zmluve o pripojení,

v špecifikácii služby, v týchto všeobecných podmienkach a v tarife. K službe si účastník môže objednať doplnkové služby.

3. Podrobnosti o službe vrátane doplnkových služieb sú uvedené v špecifikácii služby, tarife a zriaďovacom

protokole.

4. Službu možno poskytovať, len ak záujemca zabezpečí doklady potrebné pre jednotlivé spôsoby pripojenia (čl. II ods.1) a ak má funkčné a správne nakonfigurované technické vybavenie, ktoré spĺňa technické normy a technické špecifikácie platné pre službu.

5. Napri sprístupní službu účastníkovi dňom vystavenia zriaďovacieho protokolu.

Článok IV

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - postup pri uzavieraní zmluvy

1. Zmluva sa uzaviera na základe žiadosti záujemcu. Formulár na podanie žiadosti je k dispozícii v sídle

Napri, a je tiež zverejnený na internetovej stránke www.napri.sk.

2. Po podaní žiadosti Napri pripraví návrh zmluvy a po podpísaní ho v dvoch vyhotoveniach predloží

záujemcovi. K návrhu pripojí špecifikáciu služby, tieto všeobecné podmienky a tarifu, ako aj zoznam dokladov, ktoré je záujemca povinný zabezpečiť pre jednotlivé spôsoby pripojenia.

3. Predložený návrh zmluvy podpisuje záujemca sám alebo jeho splnomocnený alebo zákonný zástupca.

Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom. Zákonný zástupca je povinný preukázať sa originálom alebo kópiou rozhodnutia príslušného orgánu. V mene právnickej osoby návrh zmluvy podpíše štatutárny orgán zapísaný v obchodnom alebo inom zákonom určenom registri alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.

4. Podpísanú zmluvu záujemca (jeho zástupca) v jednom vyhotovení bez zbytočného odkladu doručí Napri.

Dňom doručenia je zmluva uzavretá a týmto dňom nadobúda aj účinnosť, ak nie je výslovne dojednané, že účinnosť nadobúda neskorším dňom. Ak účastník nepredloží spolu so zmluvou aj doklady, ktoré je povinný zabezpečiť pre jednotlivé spôsoby pripojenia, účinnosť zmluvy sa odkladá do času predloženia týchto dokladov.

Článok V

Práva a povinnosti účastníka

1. Účastník má právo na

a)

poskytovanie služby za podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní verejných služieb, v špecifikáci

služby, v týchto všeobecných podmienkach a v tarife;

b)

bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil;

c)

vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby, ak fy. Napri toto neposkytovanie služby zavinila; toto právo možno uplatniť ako štandardnú reklamáciu podľa reklamačného poriadku, najneskoršie však do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby;

d)

prehľadné vyúčtovanie ceny poskytovanej služby.

2. Účastník je povinný

a)

platiť riadne a včas cenu poskytovanej služby;

b)

používať službu v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, zmluvou o poskytovaní verejných služieb, týmito

všeobecnými podmienkami a v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi;

c)

používať iba také telekomunikačné zariadenia, ktoré splňajú požiadavky príslušných právnych predpisov;

d)

dodržiavať pri tvorbe dynamických www stránok bezpečnostné nastavenia operačného systému a po

vyzvaní administrátorom systému predložiť zdrojové texty programov (scriptov) na nahliadnutie za účelom

overenia ich bezpečnosti ak je podozrenie na ich zneužívanie;

e)

chrániť prístupové meno a heslo pred zverejnením a pri podozrení z ich zneužitia bez zbytočného odkladu

zabezpečiť zmenu hesla;

f)

pri zistení poruchy v poskytovaní služby postupovať podľa reklamačného poriadku;

g)

oznamovať Napri bez zbytočného odkladu zmenu údajov potrebných na vzájomnú komunikáciu

a plnenie zmluvy o pripojení;

h)

zdržať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie služby (čl. VI ods. 2 písm. c) ani neumožniť

svojim konaním takéto konanie tretej osobe;

i)

nevyužívať ani neumožniť tretej osobe využívanie služby na prenos hlasu akýmikoľvek technológiami, ibaže

ide o prenos hlasu prostredníctvom IP protokolu;

j)

poskytovať Napri potrebnú súčinnosť k plneniu zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

Článok VI

Práva a povinnosti Napri

1. Napri má právo

a)

na riadne a včasné zaplatenie ceny poskytovanej služby a v prípade, že nebolo možné z technických alebo

iných príčin zahrnúť do faktúry časť ceny služby poskytnutej v zúčtovacom období, ktorého sa týka

predmetná faktúra, vyfakturovať túto časť ceny služby dodatočne; Napri má právo na zaplatenie ceny,

ak jej vyúčtovanie doručil účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho

obdobia

b)

na náhradu škody spôsobenej účastníkom na sieti alebo telekomunikačnom zariadení Napri;

c)

obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby na nevyhnutný čas z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo

údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, alebo z iných závažných prevádzkových alebo

technických dôvodov;

d)

kontrolovať odchádzajúcu elektronickú poštu účastníka antivírusovým programom a antispamom za účelom

zabezpečenia ochrany svojej siete a služieb;

e)

odmietnuť vystavenie dynamických www stránok účastníka, ak nespĺňajú bezpečnostné kritériá určené

Napri;

f)

zablokovať schránku alebo www priestor účastníka, ak jeho schránka alebo www priestor prekračujú

objednanú veľkosť a ak túto veľkosť účastník neupraví ani po upozornení zo strany Napri;

g)

informovať účastníka o produktoch, novinkách a o zmenách v službe a v doplnkových službách, ako aj

o zavedení nových doplnkových služieb, k čomu účastník uzavretím zmluvy o poskytovaní verejných služieb udeľuje svoj súhlas;

h)

uskutočniť dodatočné spôsoby ochrany siete, ak je to nevyhnutné na ochranu siete, účastníkovho užívania

služby, za predpokladu že to nespôsobí dodatočné finančné náklady účastníka.

2. Napri má právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby ďalej vtedy, ak účastník

a)

nezaplatí cenu poskytovanej služby v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre alebo vo vyúčtovaní;

b)

porušuje zmluvné podmienky;

c)

zneužíva službu alebo umožní jej zneužívanie; za „zneužívanie služby“ sa považuje najmä: šírenie SPAM,

prenikanie do systémov iných účastníkov a podnikov, DoS útoky, šírenie vírusov, pornografie, informácií

propagujúcich násilie, ako aj ďalších informácií, ktoré sú v rozpore s právom, dobrými mravmi alebo

zásadami poctivého obchodného styku, umožnenie využívania poskytovanej služby za odplatu tretím

osobám, ak účastník uviedol o svojej osobe nesprávne identifikačné údaje, alebo ak zmeny v údajoch včas

neoznámil, porušenie povinnosti uvedenej v čl. V ods. 2 písm. d) a písm. i).

d)

vstúpil do likvidácie, alebo na účastníka alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, alebo zamietnutý

konkurz pre nedostatok majetku alebo bola uvalená nútená správa alebo nariadená daňová alebo iná

exekúcia.

3. Na obmedzenie alebo prerušenie služby podľa odseku 2 je Napri oprávnený, až dokiaľ nepominú dôvody,

ktoré viedli k obmedzeniu alebo prerušeniu služby. Za obnovenie poskytovania služby môže požadovať zaplatenie poplatku podľa tarify.

4. Napri je povinná

a)

uzavrieť zmluvu o poskytovaní verejných služieb s každým záujemcom, ak nie sú dôvody na jej odmietnutie podľa čl. III ods. 1;

b)

poskytovať účastníkovi službu v dojednanom mieste, rozsahu a kvalite;

c)

bezodplatne odstrániť poruchy v poskytovaní služby, ktoré zaviní;

d)

oznámiť účastníkovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby z dôvodu

vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to elektronickou

poštou alebo zverejnením na internetovej stránke www.napri.sk ;

e)

oznámiť účastníkovi dátum sprístupnenia služby, identifikačné údaje a technické parametre umožňujúce

účastníkovi prístup do Internetu;

f)

viesť evidenciu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení alebo údajov ktoré sú

predmetom telekomunikačného tajomstva podľa príslušných ustanovení zákona o elektronických

komunikáciách.

Článok VII

Zmena zmluvy

1. Zmluvu možno meniť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov. Ak dôjde k zmene

všeobecných podmienok alebo tarify, dodatok k zmluve je uzavretý nadobudnutím účinnosti zmeny všeobecných

podmienok alebo tarify. Pre postup pri uzavieraní dodatkov inak platia ustanovenia čl. IV.

2. Dodatok k zmluve možno uzavrieť aj tak, že Napri vykoná zmenu v službe na základe účastníkom vyplnenej

a doručenej žiadosti.

Článok VIII

Doba trvania zmluvy

1. Zmluva o pripojení sa uzaviera na dobu neurčitú, ak v samotnej zmluve nie je dohodnuté že sa uzaviera na

dobu určitú (doba určitá ďalej aj ako „doba viazanosti“).

2. Pokiaľ bola zmluva dojednaná na dobu určitú a podmienky na predĺženie poskytovania služby nie sú výslovne

dojednané v samotnej zmluve, platí, že ak niektorá zo zmluvných strán najneskôr 30 dní pred uplynutím doby

platnosti zmluvy neoznámi písomnou formou druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na predĺžení platnosti zmluvy, jej platnosť sa predlžuje na dobu, na ktorú bola pôvodne uzavretá.

3. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, smrťou účastníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho a výpoveďou

resp. odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienok.

4. Účastník môže vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Výpovedná lehota je 3 kalendárne mesiace, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.

2/2

5. Účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak mu Napri

a)

oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje;

v takomto prípade môže účastník doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr ku dňu, kedy takáto

zmena nadobudne účinnosť ;

b)

opakovane ani po reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo službu poskytuje s podstatnými

vadami;

c)

opakovane neodstráni poruchu služby v čase uvedenom v oznámení o prešetrení reklamácie, ak ide

o poruchu ktorú Napri zavinil.

6. Napri môže odstúpiť od zmluvy, ak účastník

a)

opakovane neoprávnene zasiahne do zariadenia verejnej siete, ktorá sa používa na poskytovanie služby,

alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;

b)

nezaplatí cenu za poskytnutú službu ani do 40 dní po dni splatnosti;

c)

pripojí na sieť, ktorá sa používa na poskytovanie služby zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných

predpisov, alebo používa takéto zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu

Napri ho neodpojí;

d)

opakovane použije poskytovanú službu spôsobom, ktorý znemožňuje Napri kontrolu používania služby;

e)

opakovane poruší podmienky zmluvy o pripojení;

7. Napri môže odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak nemôže službu poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo

kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Napri môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodu modernizácie verejnej služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania služby; v tomto prípade je

povinný spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy doručiť užívateľovi ponuku na poskytovanie inej, technicky

a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.

8. Oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa

dozvedela o dôvodoch na odstúpenie a tieto dôvody uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy. Právne účinky

odstúpenia nastanú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane. Plnenia ktoré si zmluvné

strany poskytli do dňa odstúpenia od zmluvy si nevracajú.

Článok IX

Cena za poskytovanie služby a platobné podmienky

1. Cena za poskytovanie služby vrátane zliav, príplatkov a bezplatného poskytovania služby, ako aj podmienky, za akých sa cena uplatňuje a za akých možno meniť jej výšku, obsahuje tarifa, ktorá je k dispozícii v sídle Napri,

jeho pobočkách, u zmluvných predajcov a je tiež zverejnená na internetovej stránke www.napri.sk. Pokiaľ cena

nie je dojednaná v samotnej zmluve, je určená odkazom na tarifu.

2. Pre určenie faktúrovanej ceny za poskytované služby je rozhodujúci odpočet poskytnutých služieb účastníkovi

podľa evidencie v informačnom systéme Napri.

3. Cena za službu bude počas platnosti zmluvy vyúčtovávaná Napri účastníkovi vo forme faktúry spätne za

predchádzajúce fakturačné obdobie (služby čerpané nad rámec predplatného) spolu s predplatným za službu na

aktuálne fakturačné obdobie.

4. V cene služby nie je zahrnutá cena verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré účastníkovi

poskytuje iný podnik a ktoré umožňujú, aby bolo možné poskytovať službu.

5. Napri má právo na zmenu štruktúry a výšky cien uvedených v tarife, a to najmä vydaním novej tarify alebo

dodatku k jestvujúcej tarife (ďalej len „zmena tarify“). Napri bude vopred informovať účastníkov o zvýšení tarify a to zverejnením jej zmeny. Zverejnením zmeny tarify sa rozumie jej sprístupnenie v sídle Napri, jeho pobočkách, u zmluvných predajcov a na internetovej stránke www.napri.sk alebo zaslaním zmenenej tarify účastníkovi elektronickou poštou.

6. Napri môže požadovať zaplatenie ceny alebo jej časti pred začatím poskytovania služby. Ak zmluva

o pripojení zanikne odstúpením od zmluvy zo strany Napri, na základe výpovede danej účastníkom, dohodou

zmluvných strán na návrh účastníka alebo ak dôjde zo strany účastníka k zmene služby na službu s nižším

mesačným poplatkom, účastníkovi sa nevracia pomerná časť predplatného za službu.

7. Cenu možno platiť prevodným príkazom z účtu účastníka, inkasom z účtu účastníka, priamym vkladom na účet Napri, ako aj v hotovosti v sídle Napri. O zaplatení ceny v hotovosti vydá Napri účastníkovi potvrdenie.

8. Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky zo zmluvného vzťahu so Napri riadne a včas. Za riadnu

úhradu sa považuje úhrada obsahujúca úplne a správne uvedené hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na

faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku, číslo účtu a kód banky spoločnosti Napri. Za včasnú úhradu sa

považuje v prípade bezhotovostnej úhrady, úhrada pripísaná na účet Napri najneskôr v deň splatnosti faktúry a

v prípade hotovostnej úhrady do pokladne Napri najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre.

9. U účastníkov u ktorých platné právne predpisy dovoľujú doručovanie faktúr v inej ako písomnej forme, alebo

pokiaľ postačuje predloženie len vyúčtovania v inej ako písomnej forme, je Napri oprávnený doručovať faktúru

resp. vyúčtovanie v elektronickej forme.

10. Za predpokladu, že právne predpisy budú umožňovať Napri doručovať faktúry účastníkovi v elektronickej

forme do jeho kontaktnej e-mailovej schránky uvedenej v zmluve o pripojení, je Napri oprávnený na takýto

spôsob vyúčtovania ceny. Za deň doručenia faktúry podľa predošlej vety sa bude pokladať deň, v ktorý bola táto

preukázateľne doručená účastníkovi do jeho kontaktnej e-mailovej schránky.

11. Ak účastník nezaplatí cenu za poskytnutú službu riadne a včas, Napri je oprávnený požadovať úroky

z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tarify. Úroky z omeškania a zmluvná pokuta môžu byť súčasťou vyúčtovania za nasledujúci kalendárny mesiac.

12. Cena je splatná v lehote uvedenej vo faktúre resp. vo vyúčtovaní.

13. Ak má účastník preplatok na cene za poskytovanú službu, Napri môže preplatok započítať na úhradu za

najbližší kalendárny mesiac poskytovania služby.

14. Napri je oprávnená započítať akékoľvek zálohy, záväzky Napri z vystavených dobropisov a preplatky

účastníka s jeho existujúcimi záväzkami voči Napri, vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú

už premlčané, a to aj bez ďalšieho výslovného súhlasu účastníka.

Článok X

Zodpovednosť Napri

1. Napri zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí účastníkovi porušením povinností uvedených v zmluve o pripojení,

v týchto všeobecných podmienkach alebo v tarife len v prípade, že Napri porušenie týchto povinností zavinil. Za

škodu nezodpovedá, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie). Nahrádza sa skutočná škoda, nie ušlý zisk, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.

2. Napri nezodpovedá za škodu, ak účastník spôsobí výpadok alebo obmedzenie pripojenia nesprávnym

zásahom v delegovanej administráci cez webové rozhranie doplnkových služieb, prípadne iným svojím konaním.

Napri tiež nezodpovedá za škodu vzniknutú prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných

zariadení, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania pripojenia. Napri nezodpovedá ani za

škodu, ktorá vznikla účastníkovi vymazaním e-mailu, prítomnosťou vírusu v e-maili účastníka, a to ani v prípade, keď e-mail prešiel antivírusovou kontrolou alebo v prípade, keď antivírus identifikoval e-mail ako zavírený, aj keď v skutočnosti zavírený nebol.

3. Napri nezodpovedá za poškodenie alebo stratu informácií, elektronických súborov a dát účastníka. Napri

ďalej nezodpovedá za dobu trvania úkonov súvisiacich s registráciou domény druhej úrovne, keďže ide o úkony

správcu národnej domény.

4. Napri nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania služby účastníkom, v prípade

nevyžiadanej prevádzky na sieti (útoky typu DoS, a pod.).

5. Ak Napri zodpovedá za škodu v zmysle tohto článku, jeho povinnosť na náhradu vzniknutej škody je

obmedzená na povinnosť vrátiť účastníkovi pomernú časť ceny za čas neposkytovania služby, resp. neposkytovania služby v rozsahu a kvalite podľa všeobecných podmienok a zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

Článok XI

Zodpovednosť účastníka

1. Účastník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Napri porušením povinností uvedených v zmluve o poskytovaní verejných služieb,

v týchto všeobecných podmienkach a v tarife. Najmä zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí neoprávneným využívaním pripojenia alebo telekomunikačného zariadenia alebo siete Napri, neoprávneným zasahovaním do poskytovania služby alebo zneužívaním služby a tiež umožnením takéhoto zásahu, resp. protiprávneho užívania tretej osobe. Účastník nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie). Nahrádza sa skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.

2. Účastník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným

prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním SPAM-u alebo iným

neoprávneným konaním.

3. Účastník zodpovedá za obsah svojich www stránok.

Článok XII

Reklamačný poriadok

1. Účastník môže reklamovať kvalitu služby a správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu. Reklamáciu

treba podať písomne poštou, alebo osobne na oddelení služieb zákazníkom Napri v lehote najneskor do 31 dní odo

dňa zistenia, že služba nie je poskytovaná v dojednanej kvalite alebo v lehote do 31 dní odo dňa odoslania vyúčtovania ceny. Márnym uplynutím týchto lehôt právo na reklamáciu účastníkovi zaniká.

2. Účastník postupuje podľa reklamačného poriadku aj pri uplatňovaní práva na vrátenie pomernej časti ceny za

čas neposkytovania služby. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny, ak neposkytovanie služby zavinil Napri a ak účastník uplatní právo do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby. Márnym uplynutím tejto lehoty právo na vrátenie pomernej časti ceny zaniká.

3. Oddelenie služieb zákazníkom Napri reklamáciu bez zbytočného odkladu prešetrí. Výsledok prešetrenia

oznámi účastníkovi písomne, a to v lehote najneskor do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Ak nebude možné vybaviť

reklamáciu v lehote 30 dní od jej doručenia, sa reklamácia považuje za uznanú.V zložitých prípadoch môže

podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastní-

ka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odošle

svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Reklamácia vo veci vyúčtovania ceny, ako aj reklamácia kvality poskytnutej služby nemá odkladný účinok na

úhradu ceny za poskytovanú službu. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za

predchádzajúcich šesť mesiacov, Napri umožní účastníkovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za

priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia, alebo umožní účastníkovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby najviac v troch mesačných splátkach. Ak sa služba využíva kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, priemerný rozsah využívania služby sa vypočíta za celé obdobie jej využívania.

5. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech

účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne

zistiť, účastník alebo koncový užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.

6. Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník nesplnil podmienku na odklad platby

podľa odseku 4, Napri má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady, a to vo výške

0,05% za každý aj začatý deň omeškania.

7. Ak Napri zistí, že cena za poskytnutú službu nebola vyúčtovaná v správnej výške, preplatok započíta na

úhradu za najbližší kalendárny mesiac poskytovania služby. Ak započítanie nebude možné, Napri preplatok

účastníkovi vráti spolu s oznámením o prešetrení reklamácie.

8, Ak účastník nebude spokojný s vybavením reklamácie, môže požiadať Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o alternatívne riešenie sporov podľa § 75 zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z., alebo o mimosúdne riešenie sporov podľa § 75a zákona č. 351/2011 Z.z. 

9. Ak účastník podá opakovane reklamáciu v tej istej veci a táto nebude obsahovať nové skutočnosti, Napri

nemá povinnosť prešetriť takúto reklamáciu.

Článok XIII

Osobné údaje účastníka

1. Napri je oprávnený na základe zákona o elektronických komunikáciách č 351/2011 Z.z. pragraf 56 a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje účastníka

a)

meno, priezvisko a akademický titul;

b)

adresu trvalého (prechodného) bydliska;

c)

číslo dokladu totožnosti, dátum a miesto vydania;

d)

výška pohľadávky za poskytovanú službu;

e)

označenie peňažného ústavu a číslo účtu, ak sa cena za poskytnutú službu bude platiť na základe príkazu

na inkaso.

2. Údaje uvedené v odseku 1 je Napri oprávnený zhromažďovať a spracúvať za účelom:

a)

uzavretia a plnenia zmluvy o pripojení,

b)

fakturácie resp. vyúčtovania ceny a evidencie pohľadávok,

c)

vypracovania zoznamu účastníkov,

d)

spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách.

3. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa týchto všeobecných podmienok sa

zhoduje s dobou trvania zmluvy o pripojení a v prípadoch uskutočňovania vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu,

evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutú službu, na vybavenie podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Napri oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní verejných služieb. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že Napri nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka.

4. Účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov

v rozsahu týchto všeobecných podmienok ako aj za účelom ich poskytnutia zmluvným predajcom a osobám

oprávneným vymáhať pre Napri pohľadávky za poskytovanú službu.

5. Účastník je oprávnený písomne odvolať svoj súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

udelený Napri v zmysle týchto všeobecných podmienok až po uplynutí doby uvedenej v ods. 3.

6. Na účel preukázania skutočnosti, či nie je dôvod odmietnuť uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných služieb podľa čl. III ods. 1 a v záujme svojej účinnej ochrany Napri môže získavať od iných podnikov nevyhnutné osobné údaje na zistenie, či záujemca nie je ich dlžníkom za poskytnutú sieť, službu alebo sieť a službu, alebo osobou, ktorá odcudzila alebo poškodila telekomunikačné zariadenie alebo zneužila telekomunikačné zariadenie alebo službu. Nevyhnutnými osobnými údajmi sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Obdobne môže Napri poskytovať tieto osobné údaje na uvedený účel iným podnikom.

Článok XIV

Doručovanie

1. Písomnosti bude Napri doručovať účastníkovi na adresu jeho bydliska (fyzická osoba) alebo sídla (právnická

osoba). V zmluve o poskytovaní verejných služieb možno dohodnúť, že písomnosti sa budú doručovať účastníkovi na inú adresu.

2. Účastník bude písomnosti doručovať Napri na adresu jeho sídla, ak v zmluve o pripojení alebo v týchto

všeobecných podmienkach nie je uvedené inak.

3. Pre doručovanie písomností poštou platia ustanovenia Poštového poriadku. Ak sa písomnosť doručuje poštou

ako doporučená listová zásielka s doručenkou, písomnosť sa považuje za doručenú, ak ju pošta vráti odosielateľovi preto, lebo adresát odoprel zásielku prevziať alebo si ju na pošte nevyzdvihol v odbernej lehote.

4. Napri je oprávnený doručovať písomnosti a iné informácie aj elektronickou poštou, a to na kontaktnú e-

mailovú adresu účastníka uvedenú v zmluve o poskytovaní verejných služieb.

Článok XV

Príslušné právo a riešenie sporov

1. Právne vzťahy medzi Napri a účastníkom súvisiace s poskytovaním služby, ktoré nie sú upravené

v zmluve o poskytovaní verejných služieb alebo v týchto všeobecných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách. Ak tento zákon niektoré vzťahy neupravuje, použijú sa ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Právom Slovenskej republiky sa spravujú právne vzťahy medzi Napri a účastníkom aj vtedy, ak účastník

nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území pobyt alebo sídlo, ako aj v prípade, že služba sa

poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.

3. Spory vzniknuté z právnych vzťahov podľa odsekov 1 a 2 budú zmluvné strany riešiť najskôr rokovaním, najmä postupom upraveným v reklamačnom poriadku.

4. Ak sa spor nevyrieši podľa odseku 3, zmluvné strany sú oprávnené uplatniť svoje právo na príslušnom súde

Slovenskej republiky. Miestne príslušný je súd, v obvode ktorého má Napri sídlo.

Článok XVI Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

2. Všeobecné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke Napri www.napri.sk. Záujemca môže o ich

poskytnutie požiadať v sídle Napri, v jeho pobočkách a u zmluvných predajcov.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto všeobecných podmienok zrušujú sa všeobecné podmienky, ktoré

nadobudli účinnosť pred týmto dátumom.


V Košiciach, dňa 10.2.2017 Ing. Ján Barger konateľ