Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Internet podľa §44 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov


medzi Poskytovateľom: NAPRI, s.r.o., Novomeskeho 5, 040 01 Košice,


zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 7786/V,

a účastníkom.


Špecifikácia služby:

Cislo zmluvy:

Typ pripojenia (rozhranie): □ rádiové (IEEE 802.11 / Wi-Fi) □ káblové (IEEE 802.3 / Ethernet)

Typ koncového zariadenia: □ PC s Ethernet portom □ iné:

Umiestnenie koncového zariadenia: Novomeskeho 5


Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):

Ulica, číslo: Poschodie:

Obec / Mesto: PSČ: 04001

Typ objektu: □ bytový dom □ rodinný dom □ administratívna budova □ iný:

Viazanosť: □ na dobu: 3 mesiacov □ bez viazanosti


Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Tarifa (Cenník) služby Internet, Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu, rozpis platieb paušálnych / platobný kalendár / a preberací protokol.


Cena služieb, pokiaľ nie je uvedená v tejto zmluve, je účtovaná podľa platnej Tarify (Cenníka) služby Internet pre zvolený program služieb. Zúčtovacie obdobie začína dňom aktivácie programu služieb a trvá jeden mesiac, ak nie je v Zmluve alebo Tarife určené inak.


Pre predplatené služby je faktúra (daňový doklad) vystavená po prijatí úhrady predplatného, a je zaslaná elektronicky na e-mail účastníka. Účastník si faktúru môže prevziať tiež osobne v sídle poskytovateľa. Na požiadanie môže byť faktúra účastníkovi zaslaná poštou. Poskytovateľ zriadi pripojenie podľa tejto zmluvy najneskôr do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy. Poskytovateľ nezavedie žiadne obmedzenia na používanie zariadení, ktoré dodá účastníkovi a ktoré prejdú do vlastníctva účastníka, ak nie je v inej časti zmluvy dohodnuté inak. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčítú.


Na poskytovanie prístupu do Internetu sa vzťahuje všeobecné povolenie 1/2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Preto je určený výlučne pre použitie klientom samotným a nesmie ho postupovať iným osobám alebo organizáciám bez súhlasu poskytovateľa. Podpisom zmluvy užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vplatnom znení na spracovanie svojich osobných údajov ich získavaním, zhromažďovaním, využívaní acovanie v ekonomických a informačných systémoch registrovaných na NAPRI s.r.o.


Opatrenia na riadenie prevadzky vo forme FUP sa neuplatnuju nakolko ide o prevadzku spolu len maleho poctu uzivatelov, ale ak ucastnik neakym zavaznym sposobom obmedzi prevadzku inych ucastnikov na zdielanom spolocnom pasme, bude na to pisomne upozorneny a ak nedojde k naprave ani do 7 dni po upozorneni, bude mu zmluva vypovedana. Kvalita sluzieb ani ich rozsah sa neobmedzuje a zachovava po celu dobu trvania zmluvy.


Rychlost odosielania a stahovania dat je od garantovanych 4Mbit/s po maximalnych 20Mbit/s ( bezna rychlost je 10Mbit/s) a je zavisla najma od objednanej sluzby podla tarify a suctu prevadzky ostatnych ucastnikov na sieti poskytovatela. Ak by ucastnik nameral nizsiu ako garantovanu rychlost dlhodobejsie ( dlhsie ako napr. 1 hodinu ) je potrebne sa obratit neodkladne na poskytovatela s reklamaciou kvality sluzby a na presetrenie zavady v pristupovej trase, zariadeni ucastnika alebo zariadeni poskytovatela.Účastník prehlasuje, že sa s obsahom Zmluvy a jej súčastí oboznámil a v plnom rozsahu ich akceptuje.

Miesto: Kosice

Dátum:

podpis a pečiatka účastníka podpis a pečiatka poskytovateľa